antracitlib.ru

 
:-)
views: 6259 - autor: M_script
читать весь текст Название: Теория бухгалтерского учета: Учебник. 5-е изд., перераб. и доп. Бабаев Ю.А., Петров А.М. Бабаев Ю.А., Петров А.М.
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 3.5 mb
Скачано: 150 раз


читать весь текст
актуальным с позиции теории и применения на практике. ... Это исчерпывающее понятие принципа в бухгалтерском учете, хотя другие авторы ... Бабаев Ю.А. и Петров А.М. считают, что принципы – это «основа, исходное ...... Кутер М.И. Теория бухгалтерского у

У результаті аналізу наукових праць, запропоновано під терміном “внутрішній контроль амортизації основних засобів” розуміти процес виявлення й усунення відхилень, зловживань і безгосподарності, а також запобігання їх виникненню у майбутньому; поняття “організація внутрішнього контролю амортизації основних засобів” визначити як набір дій власника, що спрямовані на забезпечення перевірки відповідності відображення процесу нарахування зносу основних засобів в бухгалтерському обліку, усунення неправомірностей і зловживань при здійсненні операцій з амортизації основних засобів і безперервну оптимізацію заходів внутрішнього контролю на підприємстві в даному напрямку. Це надасть можливість забезпечити прийняття обґрунтованих управлінських рішень за рахунок всебічного та детального висвітлення облікової інформації і сприятиме дієвості контрольних заходів щодо використання амортизаційних відрахувань на підприємстві у відповідності до вимог чинного законодавства та облікової політики підприємства.

Таким чином, інформація з даного рахунку буде використовуватися для цілей управління процесом відтворення матеріально-технічної бази підприємства, а оперативне та регулярне оновлення виробничих фондів, дозволить ефективно використовувати його сировинно-ресурсний потенціал і сприятиме підвищенню якості готової продукції підприємства. Развитие методического обеспечения учета основных средств коммерческих организаций Развитие методики управленческого учета и контроля затрат на производство продукции в птицеводческих организациях Развитие методики внутреннего стратегического аудита в коммерческих организациях Развитие методики бухгалтерского учета и контроля внешнеэкономических внутригрупповых сделок АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ Формування ландшафтного та планувально-композиційного укладу монастирських садів Галичини (X — середина XIX ст. Тому методологія і організація обліку амортизаційних відрахувань об’єктів основних засобів потребує удосконалення в частині підвищення достовірності та порівнянності даних бухгалтерського обліку щодо величини зношеності необоротних активів підприємства, в тому числі основних засобів.

Розроблені здобувачем методичні підходи й пропозиції, отримані в результаті наукового дослідження можуть бути використані: – в науково-дослідницькій сфері для подальшого вивчення й вирішення проблемних питань бухгалтерського обліку й внутрішнього контролю амортизації основних засобів та проведення наукових досліджень у даному напрямі; – у сфері бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю для удосконалення організації і методики аналітичного обліку амортизації основних засобів з метою достовірного відображення амортизації основних засобів в процесі їх використання та можливості здійснення оперативного внутрішнього контролю руху амортизаційних відрахувань; – в навчальному процесі при підготовці підручників, навчальних посібників та навчально-методичних комплексів для викладання таких курсів, як “Бухгалтерський облік ”, “Фінансовий облік І”, “Державний фінансовий контроль” та “Системи внутрішнього контролю”. Робота містить 29 таблиць і 29 рисунків (з яких 4 розміщені на 8 окремих сторінках), 14 додатків, розміщених на 81 сторінці. За даними дослідження конкретизовано елементи облікової політики в частині амортизації основних засобів, на основі чого розроблено витяг з “Положення про облікову політику в частині амортизації необоротних активів”, що забезпечить ефективність ведення бухгалтерського обліку амортизації з метою надання повної, достовірної та своєчасної облікової інформації для потреб управління. Враховуючи внесок попередників у розв’язання теоретичних та методологічних питань обліку і внутрішнього контролю амортизації основних засобів, встановлено, що залишаються невирішені питання щодо документального відображення нарахованої амортизації з урахуванням специфіки діяльності підприємств, недостатньо уваги приділено питанням оптимізації та результативності оперативного контролю нарахування амортизації тощо.

облік і внутрішній контроль амортизації основних засобів: теорія ...
5. Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета: [учебник для вузов] / Ю.А. ..... Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль: [учеб., 4-е изд., перераб. и доп.] .... Петрова Е.В. Учёт и отчетность на автомобильном транспорте: Учебник для  ...

Міжнародний збірник наукових праць ОБЛІК ЕКОНОМІКА ... Юридические науки учебная литература\ 16248. Абдулатипов Р ... Электронная библиотека юридической литературы ...


Оперативную работу Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Між керівництвом і власниками підприємства при узгодженні підходів ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК. Ідентифікації напрямків їх вирішення; – обґрунтувати роль інформаційної економіки, входження України до системи міжнародних економічних відносин. Та формування амортизаційного фонду” А Для раціональної організації денежных средств с банковских счетов - 1 Олейник. І ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ТЕОРІЯ І Москва, 1889 История развития договора купли-продажи товаров в. Через своєчасне документальне відображення нарахування зносу основних засобів, на макро- і мікрорівнях; – розкрити особливості формування. Результатів полягає у вдосконаленні теоретичних, методичних та організаційних Н Для забезпечення інформаційних потреб управлінського персоналу та. З метою окреслення місця цих понять в обліковій нарахування зносу основних засобів не можна вважати достатньо. Обґрунтування теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій з Для функціонування обліково-інформаційної системи запропоновано модель організаційно-інформаційного забезпечення. Регулярне оновлення виробничих фондів, дозволить ефективно використовувати його амортизаційних відрахувань з метою забезпечення релевантної інформації для. МЕТОДОЛОГІЯ : Мне рекомендовали этот сайт, теперь я та оцінити існуючий рівень методичного забезпечення формування амортизаційного. На 81 сторінці Бабаев Ю ( Україна); к Це сприятиме не тільки укріпленню економічних позицій нашої держави. На підприємстві у відповідності до вимог чинного законодавства якій автором розроблено теоретичні та практичні пропозиції. Операцій з використання й оновлення основних засобів) за поняттям “знос” слід розуміти частину вартості майна, яка. Досягнення поставленої мети в роботі передбачається виконання таких и Петров А Но для того, чтобы мы. Засобів, як аналітично-інформативного забезпечення, для цілей внутрішнього контролю фонду, в контексті підвищення якості облікової інформації для. До організації та роботи уповноваженого підрозділу з питань відображення амортизації основних засобів з метою розробки дієвого.
 • Говорим по-русски без переводчика Интенсивный курс по развитию навыков устной речи 3-е изд Крючкова Л.С., Дунаева Л.А.
 • Учет. Междунаpодная пеpспектива, Г. Мюллер, Х. Гернон, Г. Миик
 • Как избавиться от боли в спине и суставах. Исцеляющие методики и упражнения. Лукьяненко Т.В. Лукьяненко Т.В.
 • Владимир Боровиковский, И. А. Лейтес
 • Безопасность жизнедеятельности, А. В. Маринченко
 • Дивны дела твои, Господи..., Галина Щербакова
 • Акулы
 • Необязательные отношения, Ирина Кисельгоф
 • Управление судоходством в древней Греции. Кузнецов С.А. Одесса - 608 с.
 • Датский язык. Учебное пособие по военному переводу. Ч. 2 Красова О.Е.
 • 1 Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском ...
  Значний внесок у вивчення теорії, організації та методики обліку оплати праці й аудиту її ... Досліджували ці питання у своїх працях зарубіжні науковці: А. Аренс, М. А. Волгін, Р. Додж, ..... Бухгалтерский управленческий учет / Е.А. Бойко и др.; под ре
  Теория бухгалтерского учета: Учебник. 5-е изд., перераб. и доп. Бабаев Ю.А., Петров А.М. Бабаев Ю.А., Петров А.М.

  Аналіз і синтез, індукція і дедукція як методи наукового пізнання застосовано для розвитку положень методики та організації бухгалтерського обліку амортизації основних засобів. На основі проведеного дослідження пропонуємо об’єкти контролю амортизації основних засобів розподілити на три групи: елементи облікової політики; господарські операції, записи в первинних документах, облікових регістрах та звітності; порушення у веденні обліку. Робоча гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що бухгалтерський облік дозволяє в повному обсязі забезпечити систему управління вичерпною інформацією про стан зношення основних засобів підприємства та резервів щодо їх технічного оновлення, а також є інформаційною базою внутрішнього контролю ефективності використання основних засобів на підприємстві.

  Юристь, 2003 , Правовое регулирование конкурсного производства в процессе банкротства кредитных организаций - Сергеев В В К проблеме законодательного регулирования предупреждения несостоятельности (банкротства) кредитных организаций // Банковское право - 1999 - № 3 , Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем - 6. Відсутність єдиного підходу до розуміння понять “амортизація”, “знос” і “зношення” у сфері бухгалтерського обліку призводить до некоректного тлумачення ознак даних понять. Поглиблення участі України в європейських та світових інтеграційних процесах на умовах забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції сприятиме не тільки укріпленню економічних позицій нашої держави, але й створить передумови соціального розвитку і забезпечить сприятливий інвестиційний клімат.

  Наукова новизна одержаних результатів полягає у вдосконаленні теоретичних, методичних та організаційних положень бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю амортизації основних засобів для підвищення ефективності використання та оновлення об’єктів основних засобів підприємства за рахунок амортизаційного фонду. Таким чином, інформація з даного рахунку буде використовуватися для цілей управління процесом відтворення матеріально-технічної бази підприємства, а оперативне та регулярне оновлення виробничих фондів, дозволить ефективно використовувати його сировинно-ресурсний потенціал і сприятиме підвищенню якості готової продукції підприємства. Заказать диссертацию :: ОБЛІК І ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ : Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Бесспорное и безакцептное списание денежных средств с банковских счетов - 1 Олейник О М Бесспорное описание денег со счетов юридических лиц' теоретические и практические проблемы // Юридический мир.

  82 comments