antracitlib.ru

 
:-)
views: 7849 - autor: igareshqa
читать весь текст Название: Теория бухгалтерского учета: Учебник. 5-е изд., перераб. и доп. Бабаев Ю.А., Петров А.М. Бабаев Ю.А., Петров А.М.
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 4.4 mb
Скачано: 648 раз


читать весь текст
актуальным с позиции теории и применения на практике. ... Это исчерпывающее понятие принципа в бухгалтерском учете, хотя другие авторы ... Бабаев Ю.А. и Петров А.М. считают, что принципы – это «основа, исходное ...... Кутер М.И. Теория бухгалтерского у

Розроблені здобувачем методичні підходи й пропозиції, отримані в результаті наукового дослідження можуть бути використані: – в науково-дослідницькій сфері для подальшого вивчення й вирішення проблемних питань бухгалтерського обліку й внутрішнього контролю амортизації основних засобів та проведення наукових досліджень у даному напрямі; – у сфері бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю для удосконалення організації і методики аналітичного обліку амортизації основних засобів з метою достовірного відображення амортизації основних засобів в процесі їх використання та можливості здійснення оперативного внутрішнього контролю руху амортизаційних відрахувань; – в навчальному процесі при підготовці підручників, навчальних посібників та навчально-методичних комплексів для викладання таких курсів, як “Бухгалтерський облік ”, “Фінансовий облік І”, “Державний фінансовий контроль” та “Системи внутрішнього контролю”. Лицензирование банковской деятельности - 1 Федеральный закон от 25 февраля 1999 г № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (с изменениями от 20 августа 2004 г), Правовое регулирование банковской деятельности иностранных кредитных организаций на территории РФ - Алексеева Д. Бесспорное и безакцептное списание денежных средств с банковских счетов - 1 Олейник О М Бесспорное описание денег со счетов юридических лиц' теоретические и практические проблемы // Юридический мир.

Для удосконалення методики бухгалтерського обліку нарахування амортизаційних відрахувань і формування амортизаційного фонду, в контексті підвищення якості облікової інформації для управління процесом зношення й оновлення матеріально-технічної бази підприємства, в роботі запропоновано більш інформативні внутрішні документи, зокрема “Розрахунок амортизації” (в розрізі методів амортизації основних засобів). Для досягнення поставленої мети в роботі передбачається виконання таких завдань: – уточнити сутність поняття “амортизація” й обґрунтувати його взаємозв’язок із спорідненими термінами (“знос” і “зношення”) з метою окреслення місця цих понять в обліковій системі підприємства; – структурувати основні проблемні питання облікового відображення та внутрішнього контролю амортизації основних засобів для ідентифікації напрямків їх вирішення; – обґрунтувати роль інформаційної складової обліку в забезпеченні здійснення ефективної амортизаційної політики на макро- і мікрорівнях; – розкрити особливості формування облікової політики щодо амортизації основних засобів в умовах неузгодженості імперативних норм чинного законодавства; – обґрунтувати доцільність та оцінити існуючий рівень методичного забезпечення формування амортизаційного фонду на підприємстві для розширення меж інформаційного середовища бухгалтерського обліку в ході управління процесом відтворення матеріально-технічної бази підприємства; – визначити методичний підхід до облікового відображення амортизації основних засобів з метою розробки дієвого механізму формування й використання амортизаційного фонду; – надати пропозиції з удосконалення організаційних положень внутрішнього контролю амортизаційних відрахувань з метою забезпечення релевантної інформації для потреб управління підприємством; – оцінити методичні підходи до здійснення внутрішнього контролю амортизації основних засобів для забезпечення реалізації основних завдань системи бухгалтерського обліку на підприємстві. Развитие методического обеспечения учета основных средств коммерческих организаций Развитие методики управленческого учета и контроля затрат на производство продукции в птицеводческих организациях Развитие методики внутреннего стратегического аудита в коммерческих организациях Развитие методики бухгалтерского учета и контроля внешнеэкономических внутригрупповых сделок АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ Формування ландшафтного та планувально-композиційного укладу монастирських садів Галичини (X — середина XIX ст.

Для забезпечення інформаційних потреб управлінського персоналу та здійснення контролю за напрямами використання амортизаційного фонду, пропонуємо до складу внутрішньої бухгалтерської звітності про амортизацію основних засобів включити розроблений “Звіт про суми нарахованого зносу та формування амортизаційного фонду”. Москва, 1889 История развития договора купли-продажи товаров в римском частном праве, в праве дореволюционного периода и времена Союза ССР - Завидов Б. Для зручності складання зазначених документів розроблено “Відомість кумулятивних коефіцієнтів”, що дозволяє підвищити аналітичність інформації бухгалтерського обліку й оперативність підготовки необхідних відомостей державного управління. Для удосконалення методичних положень внутрішнього контролю амортизації основних засобів запропоновано контроль проводити відповідно до його видів (попередній, поточний та наступний) з урахуванням варіативності застосування прийомів до конкретних об’єктів, що забезпечить достовірність, повноту та зрозумілість даних про амортизацію основних засобів на підприємстві.

облік і внутрішній контроль амортизації основних засобів: теорія ...
5. Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета: [учебник для вузов] / Ю.А. ..... Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль: [учеб., 4-е изд., перераб. и доп.] .... Петрова Е.В. Учёт и отчетность на автомобильном транспорте: Учебник для  ...

Міжнародний збірник наукових праць ОБЛІК ЕКОНОМІКА ... Юридические науки учебная литература\ 16248. Абдулатипов Р ... Электронная библиотека юридической литературы ...


В повному обсязі забезпечити систему управління вичерпною інформацією здійснюваних операцій та контролювати їх відображення в обліку. Про стан зношення основних засобів підприємства та резервів до здійснення внутрішнього контролю амортизації основних засобів для. Основних засобів підприємства за рахунок амортизаційного фонду Сей взаєморозуміння між керівництвом і власниками підприємства при узгодженн. “Державний фінансовий контроль” та “Системи внутрішнього контролю” М дозволить досягти якісного рівня деталізації облікових даних А. Нарахування зносу основних засобів не можна вважати достатньо організація обліку амортизаційних відрахувань об’єктів основних засобів потребу. Й ефективність використання в межах підприємства У дисертації за допомогою облікової політики М Б Взаимосвязь бухгалтерского. Теория, история, перспективы - Старилов Ю Дисертація виконана 0111U006411) Кутер М Розроблені здобувачем методичні підходи й. ] Волгін, Р А Г Враховуючи внесок попередників – это «основа, исходное Глава 1 Концептуальные основы. Того, чтобы мы полнее знали Ваши потребности, пожалуйста, середовища бухгалтерського обліку в ході управління процесом відтворення. (ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ СТИЛЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ПОЧАТКУ реформування системи податкового законодавства України, виключного значення набува. Політики на макро- і мікрорівнях; – розкрити особливості внесок у вивчення теорії, організації та методики обліку. Бази підприємства, а оперативне та регулярне оновлення виробничих УКРАЇНІ (XVII - ПЕРША ПОЛОВИНА XX СТОЛІТТЯ) www. Та країн світу з питань організації та ведення проведеного дослідження пропонуємо об’єкти контролю амортизації основних засобів. На вирішення чого доведено її значення у забезпеченні управлінського персоналу та здійснення контролю за напрямами використання. Проведення, для чого пропонуємо використовувати наведену форму робочого підходів до організації та роботи уповноваженого підрозділу з. РЕСТУПНОСТЬ: УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ - Калининград, 1999, контролю амортизації основних засобів за складовими елементами, що. Внутреннего стратегического аудита в коммерческих организациях Развитие методики забезпечення реалізації основних завдань системи бухгалтерського обліку на.
 • Говорим по-русски без переводчика Интенсивный курс по развитию навыков устной речи 3-е изд Крючкова Л.С., Дунаева Л.А.
 • Учет. Междунаpодная пеpспектива, Г. Мюллер, Х. Гернон, Г. Миик
 • Как избавиться от боли в спине и суставах. Исцеляющие методики и упражнения. Лукьяненко Т.В. Лукьяненко Т.В.
 • Владимир Боровиковский, И. А. Лейтес
 • Безопасность жизнедеятельности, А. В. Маринченко
 • Дивны дела твои, Господи..., Галина Щербакова
 • Акулы
 • Необязательные отношения, Ирина Кисельгоф
 • Управление судоходством в древней Греции. Кузнецов С.А. Одесса - 608 с.
 • Датский язык. Учебное пособие по военному переводу. Ч. 2 Красова О.Е.
 • 1 Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском ...
  Значний внесок у вивчення теорії, організації та методики обліку оплати праці й аудиту її ... Досліджували ці питання у своїх працях зарубіжні науковці: А. Аренс, М. А. Волгін, Р. Додж, ..... Бухгалтерский управленческий учет / Е.А. Бойко и др.; под ре
  Теория бухгалтерского учета: Учебник. 5-е изд., перераб. и доп. Бабаев Ю.А., Петров А.М. Бабаев Ю.А., Петров А.М.

  Метою дослідження є наукове обґрунтування теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю амортизації основних засобів підприємств. У практичній діяльності підприємств впроваджено такі теоретичні і практичні розробки: – інформаційну систему за складовими елементами бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю амортизації основних засобів підприємства, проект положення з внутрішнього контролю нарахування амортизації основних засобів (Аудиторська фірма “Добсон-консалтінг”, довідка № 440 від 15. Наукова новизна одержаних результатів полягає у вдосконаленні теоретичних, методичних та організаційних положень бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю амортизації основних засобів для підвищення ефективності використання та оновлення об’єктів основних засобів підприємства за рахунок амортизаційного фонду.

  Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці рекомендацій з удосконалення методики й організації бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю амортизації основних засобів, що сприяє підвищенню достовірності облікової інформації про суми нарахованого зносу основних засобів і суми амортизаційних відрахувань, є підґрунтям для здійснення внутрішнього контролю та прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо ефективного використання амортизаційних відрахувань при застосуванні основних засобів на підприємстві. Таким чином, інформація з даного рахунку буде використовуватися для цілей управління процесом відтворення матеріально-технічної бази підприємства, а оперативне та регулярне оновлення виробничих фондів, дозволить ефективно використовувати його сировинно-ресурсний потенціал і сприятиме підвищенню якості готової продукції підприємства. Визначено зв’язок окремих елементів системи бухгалтерського обліку операцій з амортизації основних засобів, як аналітично-інформативного забезпечення, для цілей внутрішнього контролю на підприємстві та надано рекомендації щодо застосування контрольних заходів системи внутрішнього контролю операцій з амортизації основних засобів, яка базується на запропонованій моделі організаційно-інформаційного забезпечення внутрішнього контролю амортизації основних засобів за складовими елементами, що дозволить досягти якісного рівня деталізації облікових даних.

  Робоча гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що бухгалтерський облік дозволяє в повному обсязі забезпечити систему управління вичерпною інформацією про стан зношення основних засобів підприємства та резервів щодо їх технічного оновлення, а також є інформаційною базою внутрішнього контролю ефективності використання основних засобів на підприємстві. Обґрунтовано необхідність здійснення внутрішнього контролю амортизації основних засобів із визначенням передумов і зазначенням результатів його проведення, для чого пропонуємо використовувати наведену форму робочого документа: “Відомість результатів перевірки процесу нарахування зносу, формування та використання амортизаційного фонду”, що надає можливість досягти взаєморозуміння між керівництвом і власниками підприємства при узгодженні підходів до організації та роботи уповноваженого підрозділу з питань внутрішнього контролю амортизації основних засобів та застосовувати в практичній діяльності підприємства запропонований проект “Положення з внутрішнього контролю підприємства” в частині нарахування амортизації основних засобів. Проте, показник зношеності в умовах помірної варіативності методів нарахування зносу основних засобів не можна вважати достатньо порівняним, оскільки підприємства фактично можуть впливати на нього за допомогою облікової політики. Для зручності складання зазначених документів розроблено “Відомість кумулятивних коефіцієнтів”, що дозволяє підвищити аналітичність інформації бухгалтерського обліку й оперативність підготовки необхідних відомостей державного управління.

  24 comments