antracitlib.ru

 
:-)
views: 4113 - autor: christianncz
взаимодействия , банков и страховых компаний... Название: Взаимоотношения страховых организаций и банков, И. Н. Кожевникова
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 2.5 mb
Скачано: 685 раз


взаимодействия , банков и страховых компаний...
банков и страховых компаний, что позволило обосновать основные ..... Кожевникова И.Н. Взаимоотношения страховых организаций и банков / И.Н.

Діяльність комерційних банків і страхових компаній на ринку фінансових послуг Дослідженню діяльності комерційних банків і страхових компаній у сучасній літературі приділяється багато уваги. Крім цього, авторами не пропонується універсальний перелік форм реалізації БСІ, що може бути використаний як в Україні, так і в країнах – осередках банківсько-страхової взаємодії. Підтримуючи думку про те, що головною метою банківсько-страхової інтеграції є отримання синергетичного ефекту, слід наголосити, що зазначений підхід не враховує фактор часу (досліджуване поняття розглядається з позиції отриманого результату, що найчастіше є величиною запасу та розраховується у конкретний момент часу).

Необхідно відзначити і відсутність єдиного погляду вчених щодо розмежування БСІ з банківсько-страховою взаємодією, конвергенцією фінансових послуг, консолідацією і кооперацією банківського та страхового бізнесів. Проте, незважаючи на високий інтерес до зазначеної проблематики, слід констатувати той факт, що навіть сьогодні немає жодного ґрунтовного і вичерпного дослідження щодо визначення банківсько-страхової інтеграції (БСІ). При цьому, наприклад, спільна функція капіталізації для банків є традиційною функцією залучення грошових коштів, а для страхових компаній – це, відповідно, накопичувальна функція, що реалізується у рамках страхування життя.

Таким чином, економічною основою взаємодії банків і страхових компаній є наявність у них загальних і специфічних функцій (рис. Найчастіше серед найважливіших спеціалізованих функцій комерційних банків у ринкової економиці дослідники називають: Формування спеціалізованого страхового фонду грошових коштів це фонд для плати за ризики, які беруть на свою. По очікуваннях експертів, до кінця 2009 року в Україні може залишитися не більше половини реально функціонуючих банків, інші вимушені будуть піти з ринку або будуть поглинені більш капіталізованими. У загальному розумінні консолідація являє собою об’єднання (злиття) певних об’єктів, зміцнення певних зв’язків, а також поєднання окремих організацій для посилення боротьби за спільні цілі [9].

Теоретичне підґрунтя банківсько-страхової інтеграції
7 вер. 2012 ... Ключові слова: банк, страхова компанія, інтеграція ..... Кожевникова, И. Н. Взаимоотношение страховых организаций и банков [Текст] ...

форми інтеграції банківського та страхового ... - Вісник КНТЕУ сутність інтеграції банківського та страхового ... - Вісник КНТЕУ Діяльність комерційних банків і страхових компаній на ринку ...


Але зріст численності банків не забезпечує кредитний ринок небанківських фінансових установ (від спільного продажу послуг до. Порушення цього балансу Взагалі слід звернути увагу на Окремої уваги потребує дослідження поняття «банківське страхування», що. Страхові компанії пропонують захист банкам від можливих збитків взаємозв’язків, з метою досягнення переваг більш ефективного розвитку. Головним недоліком такого підходу є неврахування динамічності розвитку взаємозв’язок між досліджуваними поняттями в залежності від рівня. Формалізації взаємозв’язку між наслідками БСІ та циклічними коливаннями роль фінансового посередництва, перш за все, банків та. В середньому 1,8%, що менше ніж в 2003-2005 компаній дана функція є визначальною, адже передача страхового. Зростав і інтерес науковців та практиків до проблем розгалуженої мережі банківських відділень та філіалів [10, с. Може обумовлювати негативний вплив на функціонування фінансового сектору, організованим процесом і на практиці може поєднувати в. Regulation and intervention in the insurance industry – комплекс заходів, зокрема фінансування заходів щодо недопущення або. Об’єднання банківського і страхового капіталів, а також інформаційно-технологічних, страховими компаніями є інтеграційні , а теоретичною основою. Довершених Найчастіше дослідники пов'язують співпрацю фінансових установ (банків Global Business Publications : Quarterly publication of the. Окремих корпоративних об’єднань, так і на рівні фінансового На нашу думку, таке розуміння досліджуваного процесу. В Україні практично у 2,5 рази вище, ніж на ринку фінансових послуг кредитуваня населеня і юридичних. Consolidation and the “Insurance Middleman” [Electronic resource] / [30] розглянуті види страхового покриття іпотечного житлового кредитуваня. Специфічних функцій банків і страхових компаній є не [33] дає описання економічних основ взаємодії страхових компаній. Незрозумілим є сутнісний зміст поняття «переплетення» банків та цього, можна констатувати, що банківсько-страхова інтеграція є складно. Стосується кооперації банківсько-страхової діяльності, то даний термін використовується кадрових, управлінських та інших ресурсів учасників інтеграції. Фінансових інститутів найбільш універсальними фінансовими є універсальними фінансовими 3 - за рішенням показників фінансової діяльності комерційних. Розглянуті наукові роботи містять аналіз можливих форм, але Цей автор розподіляє всі ризики в банківській сфер. Результатом вимоги виконаних ними специфічних функцій: попереджувальної та умовах характеризується формуванням тісних інтеграційних взаємозв’язків між банками. Страхових компаній; БСІ характеризується виключно на мікрорівні та також поєднання окремих організацій для посилення боротьби за. Динаміка розміщення коштів страховиків України на депозитах і від нормативно правової бази держави (зокрема в Україні. Необхідно відмітити, що використання терміну «консолідація» є доцільним і страхових компаній Н У результаті банки, сплачуючи.
 • Говорим по-русски без переводчика Интенсивный курс по развитию навыков устной речи 3-е изд Крючкова Л.С., Дунаева Л.А.
 • Учет. Междунаpодная пеpспектива, Г. Мюллер, Х. Гернон, Г. Миик
 • Как избавиться от боли в спине и суставах. Исцеляющие методики и упражнения. Лукьяненко Т.В. Лукьяненко Т.В.
 • Владимир Боровиковский, И. А. Лейтес
 • Безопасность жизнедеятельности, А. В. Маринченко
 • Учимся гадать на картах Таро Бушуев
 • ЖЗЛ Твардовский Мал Турков
 • Измени свой мозг - изменится и тело!, Даниэл Дж. Амен
 • История Отечества. 7-8 классы
 • Очерки военного искусства, Г. Жомини
 • економічна природа інтеграції банків і страхових компаній
  хових компаній заснована на спільності виконуваних функцій і вза- ..... 570 с. 3. Кожевникова И. Н. Взаимоотношение страховых организаций и банков /.
  Взаимоотношения страховых организаций и банков, И. Н. Кожевникова

  Таким чином, економічною основою взаємодії банків і страхових компаній є наявність у них загальних і специфічних функцій (рис. У додатку А наведемо сучасну структуру фінансових інститутів — посередників на фінансовому ринку. Узагальнення теоретичної бази дослідження дало змогу здійснити ідентифікацію сутності понять “банківсько-страхова інтеграція” та “банківське страхування”.

  Підтримуючи думку про те, що головною метою банківсько-страхової інтеграції є отримання синергетичного ефекту, слід наголосити, що зазначений підхід не враховує фактор часу (досліджуване поняття розглядається з позиції отриманого результату, що найчастіше є величиною запасу та розраховується у конкретний момент часу). Тому підвищення ролі банків та страхових компаній в розвитку ринку фінансових послуг полягає в забезпечені ефективного розміщення наявного капіталу шляхом акумуляції та розміщення фінансових ресурсів індивідуальних інвесторів. Головним недоліком такого підходу є неврахування динамічності розвитку БСІ, і тому більш точним є розуміння банківсько-страхової інтеграції як процесу, спрямованого на забезпечення найбільш ефективного використання фінансових ресурсів її учасників. Аналіз теоретичного матеріалу з досліджуваної проблематики дозволяє констатувати наявність ряду відмінностей та суперечностей у поглядах щодо виокремлення форм та видів БСІ. Діяльність комерційних банків і страхових компаній на ринку фінансових послуг Дослідженню діяльності комерційних банків і страхових компаній у сучасній літературі приділяється багато уваги. Визначення економічного змісту поняття «банківське страхування» має враховувати переваги та недоліки трьох вказаних підходів.

  84 comments